Неділя, 23.02.2020, 00:15
Головна Реєстрація Вхід
Вітаю Вас, Гість · RSS
Меню сайту
Форма входу
Статистика
Сегодня сайт посетило
Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
 Статут учнівського самоврядування Лідер

Статут вищої шкільної ради «Лідер» Баштанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1

Розділ 1.1. Загальні засади

1. Найвищим органом влади учнівського самовря¬дування є загальні шкільні збори.

2. Вони проводяться не рідше одного разу протя¬гом навчального року.

П. 1.2. Повноваження загальних зборів

1. Затверджує звіти голови і голів комісій шкільного парламенту.

2. Затверджує кількісний і персональний склад шкільного парламенту.

3. Можуть приймати рішення, які стосуються діяль¬ності шкільного парламенту. Вони є обов'язковими для виконання.

4. Приймають рішення, які спрямовані на покра¬щення навчально-виховного процесу у навчальному закладі і носять рекомендаційний характер. Рішення вважаються прийнятими згідно ст. 4—5 даного розділу, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 членів загальних зборів. Згідно ст. 6 рішення прийма¬ються простою більшістю голосів.

5. На період між загально шкільними зборами керівництво школою здійснюється шкільним парламентом.

Розділ 2. Шкільний парламент

1. Шкільний парламент — найвищий виконавчий орган учнівського самоврядування, робота якого спрямована на розвиток учнівської ініціативи, дис¬ципліни та особистості у відповідності до задоволен¬ня своїх потреб та інтересів.

2. Шкільний парламент обирається на загальних зборах на один навчальний рік.

П. 2.1. Структура парламенту

1. Шкільний парламент складається з ____ член а: по одному представнику з 1-х класів, по двоє з 2—7 класів.

2. З його членів на організаційному засіданні пря¬мим відкритим чи таємним голосуванням обираються його голова і заступник, голови комісій. Кандидат вважається обраний на посаду, якщо за нього проголосовано простою більшістю голосів.

3. Парламент (згідно типового положення про ор¬ган учнівського самоврядування) включає і себе в такі комісії: господарник; здоров’я і спорт; навчальну; культурно-масову (дозвілля); правопорядок; волонтер; прес-центр. Голова і за¬ступник не є членами комісій. Кожна комісія має по чотири члени: голову і заступника, двох членів.

П. 2.2. Повноваження членів

1. Голова здійснює загальний контроль за вико¬навською дисципліною, координує роботу комісій, про¬водить лінійки і засідання шкільного парламенту.

2. Заступник голови ШП здійснює роботу по ак¬тивізації діяльності комісій, контролює виконання рішень шкільного парламенту, є керівником шкільного агентства, планує його роботу, здійснює оформлення матеріалів. У разі відсутності голови ви¬конує його обов'язки.

3. Голова комісії звітує не рідше одного разу в місяць на лінійці. Систематично проводить роботу і подає заступникові інформацію про хід виконання. Здійснює облік і контроль діяльності комісій у спеціальних зошитах. Планує її щоденну (щотижне¬ву) роботу.

4. Комісія дисципліни і порядку здійснює контроль за відвідуванням учнями уроків, носінням форми, дотри¬манням статутних вимог у школі та поза її межами, здійснює антитютюнову, антиалкогольну, протинарко-манійну профілактичну роботу, чергування на заходах.

5. Навчальна комісія активно співпрацює з науковим товариством «Пошук» з метою залучення учнів до пошу¬кової та наукової діяльності, створює центри взаємодо¬помоги, сприяє підвищення учнями рівня знань за допо¬могою самоосвіти, систематично перевіряє виконання письмових домашніх завдань і ведення щоденників, проводить конкурси на кращий зошит, щоденник.

6. Санітарна комісія («Господарник»)систематично здійснює конт¬роль за санітарним станом школи, доглядом за квіта¬ми, виставляє оцінки за чергування класів та у «санітарному стані»; чистотою школярів і їх зовніш¬нім виглядом, збереженням ними майна і підручників.

7. Культурно-масова комісія («Дозвілля») проводить активну роботу по залученню школярів до різних виховних заходів, ініціюванню ідей самими школярами і їх реалізації, випуску газети.

8. Спортивно-оздоровчав комісія сприяє прове¬денню спортивних заходів, ініціюванню та проведен¬ню спортивних заходів самими учнями.

9. Обов'язки кожного члена ШП включають в себе основні положення Статуту школи.

Розділ 3. Форми роботи

1.Засідання ШП проводиться згідно плану не рідше двох разів на місяць (другий і четвертий тиж¬день місяця). Протоколи ведуться як підсумок місяч¬но роботи ШП.

2. При виникненні проблем, які потребують негайного вирішення ШП (або комісія) засідають частіше. Рішення ШП (або комісії) вислуховуються на лінійці.

3. Загальна шкільна лінійка проходить один раз у декадник і є формою роботи школи, на якій:

1) Звітують чергові класи.

2) Звітують голови комісій.

3) Повідомляється план роботи школи на наступ¬ний тиждень.

4) Щодо конкретних вчинків застосовуються мето¬ди заохочення і покарання.

5) Робиться підсумок щодо справ, які відбуваються в школі за декадник.

6) Святкові.

Розділ 4. Облік роботи

1. ШП проводить з учнями роботу, використовую¬чи колективні, індивідуальні форми.

2. Облік роботи комісій проводиться згідно фор¬ми № 1 додатку до Статуту, а також у інформаційно¬му віснику.

3. Газети можуть випускатись і у класах з приво¬ду інформації шкільного парламенту, що сто¬сується його роботи.

4. Методи заохочення і покарання визначені Ста¬тутом школи.

5. До покарань вводяться шкільним парламен¬том такі форми: зауваження членів шкільного пар¬ламенту, розгляд питання комісією, розгляд шкільним парламентом і висвітлення у шкільний пресі, попередження на лінійці, повідомлення батьків в усній чи письмовій формі.

6. Заохочення мають такі форми: подяка на лінійці, подяка в письмовій формі у заліковій книжці, нагородження грамотою шкільного парламенту, висвітлення у шкільній пресі.

7. Шкільний парламент має право визначити найактивніші класи у різних видах діяльності школи за навчальний рік методом рейтингування після кож¬ного півріччя у різних номінаціях. Нагородження про¬водить голова ШП на святі Останнього дзвоника.

Розділ 5. Взаємодія ШП з іншими об'єднаннями і педагогічним колективом

1. Директор школи призначає з числа вчителів керівника ШП і консультантів комісій, які мають право дорадчого голосу і допомагають у вирішенні про¬блем, активізують і спрямовують його роботу.

2. Вчителі-консультанти є радниками, їх побажання можуть бути прийняті до уваги ШП і розглянуті на його засіданні. Але вони носять обов'язковий характер, коли рішення ШП ображають честь і гідність школяра.

3. Члени ШП доводять інформацію у класах. Відповідальність за виконання рішення лягає на кон¬кретного виконавця, контроль за старостою. Старо¬ста підзвітний ШП.

4. ШП сприяє поширенню інформації про діяльність молодіжних організацій і рухів, співпрацює з товариствами і клубами за інтересами у школі, активізують їх роботу, сприяють поширенню інформації про них.

Розділ 6. Вибори

1. Кандидати у члени ШП обираються на класних зборах шляхом відкритого (чи таємного) голосування простою більшістю голосів на альтернативній основі.

2. Голову, заступника, голів комісій обирають на організаційному засіданні ШП простою більшістю го¬лосів на альтернативній основі.

3. Голова може мати план діяльності у випадку його обрання.

Розділ 7. Позбавлення членства у ШП

1. Позбавлення членства у ШП у випадку несисте¬матичного виконання членом ШП своїх обов'язків і не реагування на зауваження інших членів, щодо покра¬щення своєї роботи, і до якого були вжиті всі можливі дисциплінарні стягнення.

2. У випадку, коли член ШП порушує правила школярів і не реагує на зауваження.

3. У разі переїзду в інше місто чи перехід до іншої школи.

4. Згідно ст. 39, ст. 40, ст. 41 учні повинні обрати нового члена ШП не пізніше 1 місяця з часу виключен¬ня. До цього часу староста суміщає і членство в ШП.

Розділ 8. Класні збори

1. Найвищий виконавчий орган класу, який зби¬рається в міру потреби, але не рідше одного разу в місяць.

2. На них розглядаються питання, які стосуються життя класу: планування роботи, заохочення і пока¬рання окремих учнів, обговорення діяльності класу (звіти старост) шляхи покращення роботи та інше.

3. На збори можуть запрошуватися батьки, вчителі-предметники, інші члени ШП (голова, заступник).

4. Класні збори можуть вносити пропозиції, які повинні бути розглянуті на засіданні ШП, який повідо¬мляє своє рішення щодо них на лінійці.

5. Головою зборів є староста.

Розділ 9. Шляхи активізації ШП

1. Створення «Школи молодого лідера».

2. Проведення психологічною службою анкету¬вань, які сприяють виявленню тенденцій розвитку са¬моврядування.

3. Включення в перелік питань засідань ШП, теоре¬тичних положень, які дають змогу активізувати діяльність ШП.

4. Нестандартні підходи і форми роботи. Положення даного Статуту можуть бути змінені з ініціативи класних та шкільних зборів та ШП на за-гальних шкільних зборах, якщо за них проголосує не менше 2/3 всіх учасників.

Copyright MyCorp © 2020
Мова
КАЛЕНДАР
«  Лютий 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829
Годинник